POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

Definicje

 1. Administrator – jest Pan Paweł Łukaszewski, który świadczy usługi informacyjne drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie musicasacra.com.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami.

 1. Ze względu na szeroką współpracę handlową z naszymi kontrahentami niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych dostawców, klientów, kontrahentów oraz inne osoby, których dane są przetwarzane w celach realizacji transakcji zakupu i sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych jest Paweł Łukaszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenie INSTYTUT MUSICA SACRA, ul. Odkryta 38A /20, 03-140 Warszawa.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub z publicznie dostępnych źródeł tj. rejestr CEIDG lub KRS.
 4. Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
  1. Możliwości zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem
  2. Realizacja transakcji zakupu i sprzedaży
  3. Realizacji innych procesów niezbędnych do realizacji kontaktów z klientami i kontrahentami takie jak np. proces reklamacyjny.
  4. Realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości;
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 7. Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Poza tym dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Głównie są to podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 8. Dane Osobowe po realizacji celów przetwarzania (z pkt 6), dane będą usuwane zgodnie z polityką retencji danych osobowych.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 44 rozporządzenia RODO
 10. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada uprawnienia:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody.


Procedura postępowania w przypadku kontaktu i zgłoszenia

 1. Administrator, Pan Paweł Łukaszewski nie udziela drogą elektroniczną / telefoniczną informacji mogących zawierać dane osobowe lub informacje o osobach, których dotyczą. Powyższe podyktowane jest obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem udzielenia odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawni
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, informacje o prawach i celach przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenie INSTYTUT MUSICA SACRA ul. Odkryta 38A /20, 03-140 Warszawa,
 3. Wszelkie zapytania będą podlegać odpowiedniej weryfikacji. Odpowiedź zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz odesłana na adres podany na zgłoszeniu w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.